Jdi na obsah Jdi na menu

Svátost Křtu

29. 8. 2011

(Sedm svátosti)

 

 

Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy a, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého. (Mt 28, 19-30)

Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se mohou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejich rodiče.

Křest je zrození k novému životu v Kristu. Podle vůle Pána ve nezbytný ke spáse, jako sama církev, do níž křest uvádí.

Křest vtiskuje do duše nezrušitelné duchovní znamení, pečeť, která posvěcuje pokřtěného pro bohopoctu křesťanského náboženství. Pro tuto pečeť nemůže být křest opakován.

Křest lze udělit také malým dětem, jejichž alespoň jeden z rodičů je věřící, který byl sám pokřtěn. Ani tehdy, když rodiče dítěte nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit tak, aby mohli být pokřtěni společně jako jedna rodina.

V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře, které se mohou dozvědět na hodinách křesťanské etiky, a aby křest nebyl proti jejich vůli.

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je křest nutný?

Nebojte se přijít za knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát).

Chcete nechat pokřtít své dítě (0-6 let)?

Jste srdečně zváni k setkání s knězem, který se vám bude individuálně věnovat. Tuto přípravu ke křtu můžete absolvovat již v době těhotenství před narozením dítěte, vyhnete se tím starostem s jeho hlídáním a krmením po narození.

Chcete nechat pokřtít své dítě (7-14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava na křest. Je dobré, aby absolvovalo tuto přípravu formou hodin křesťanské etiky. Bližší podrobnosti získáte u kněze.

 

 

Obrazek

 

Svátost křtu


"Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen..." (Mk 16,16)

Všechny svátosti udržují a rozvíjejí nadpřirozený život, uvedení do něho se však děje křtem.

Křest se uděluje omytím vodou a slovy: "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého."

Co vlastně křest působí ?

Především:

a) Očištění. S vodou spojujeme představu umývání. A skutečně tu jde o očištění, o smytí dědičné viny a veškerého hříchu; jde o přemožení hříšné minulosti.

b) Nový život. Voda je pro nás symbolem života. Nový život, který pochází od Boha, nemůžeme ani naplánovat, ani sami vytvořit, musíme se k němu narodit. Tímto novým narozením je křest. Ten skutečně dává nový život, milost. Pokřtěný se stává Božím dítětem.

c) Člen církve. Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, ale také se všemi, kteří se otevřeli Kristu. Skrze křest jsme se stali "jedním tělem". Křest znamená začlenění do církve.

Kdo byl pokřtěn, je pokřtěn jednou provždy; neexistuje opakování křtu.

Křest je nutný ke spáse pro všechny, kteří došli k poznání evangelia; bez křtu neexistuje spojeni s Kristem, bez spojení s Kristem neexistuje přístup k nebeskému Otci. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne." (Jan 14,6) Zachráněn však může být i ten, kdo o závaznosti křtu nic neví, avšak žije čestně podle svého svědomí. Je to tzv." křest života".

Je důležité vědět, že v případě nutnosti (např. v nebezpečí smrti) může platně pokřtít každý člověk. Křest dětí. Dnes je téměř obecnou praxí církve, že se křtí už malé děti. Křtí-li se dospělý, musí předcházet víra a rozhodnutí ke křesťanskému životu. Ale ani křest dětí se neuděluje nezávisle na víře. Zárukou toho, že dítě bude vychováno k víře, je zde víra rodičů a kmotrů. Kde nejsou předpoklady pro křesťanskou výchovu, nesmí být křest ze strany církve udělen.

Křestní kmotrové přijímají závazek, že budou spolu s rodiči uskutečňovat pozdější křesťanskou výchovu pokřtěného. Je proto pochopitelné, že se nepočítá s kmotrovstvím nekatolických křesťanů, nevěřících a těch, kteří jsou nábožensky lhostejní. Na kmotry se také klade požadavek, aby biřmováním a eucharistií byli již sami uvedeni do plného křesťanského života a pokud žijí v manželství, aby toto manželství bylo církevně uzavřené.

Křest nás nezbavuje pokušení a sklonu k sobectví. Proto musíme růst a osvědčovat se, abychom byli, jak říká Písmo, "světlem světa, které svítí před lidmi".

 

 

 

Podmínky:

 

KŘEST - DĚTI

 

- alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný

- stáří dítěte:

 do 7 let - je možný křest dítěte na základě víry rodičů

 nad 7 let - dítě by se mělo zúčastňovat hodin náboženství, které ho připraví na křest

- doklady:

 vyplněný tiskopis "křestní zápis"

 kopie rodného listu dítěte, křestního a oddacího listu rodičů

- příprava - po dohodě s duchovním správcem

- datum křtu - při nedělní mši svaté, nebo v jiný vhodný termín

- kmotr - musí být pokřtěný a biřmovaný

- dítě žijící na území jiné farnosti než spravované musí mít souhlas svého duchovního správce

 

 

 

KŘEST - DOSPĚLÝCH

 

- příprava na křest dospělého trvá nejméně jeden rok

- kmotr musí být pokřtěn a být biřmován

- pokud je žadatel z jiné farnosti než spravované musí mít souhlas svého duchovního správce