Jdi na obsah Jdi na menu

Modlitby pro každý den

24. 10. 2010


Český text

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.]
Amen.


Staroslověnský text

Отьче нашь · ижє ѥси на нєбєсьхъ ·
да свѧтитъ сѧ имѧ твоѥ ·
да придєтъ цѣсар̑ьствьѥ твоѥ ·
да бѫдєтъ воля твоя ·
яко на нєбєсє и на земл̑и ·
хлѣбъ нашь насѫщьныи даждь намъ дьньсь ·
и остави намъ длъгы нашѧ ·
яко и мы оставляємъ длъжьникомъ нашимъ ·
и нє въвєди насъ въ напасть ·
нъ избави ны отъ нєприязни ·
[яко твоѥ ѥстъ цѣсар̑ьствьѥ · и сила и слава въ вѣкы]
аминь ·:·


Latinský text

Pater noster qui es in cælis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo.
[Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.]
Amen.


Řecký text

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
[Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας·]
ἀμήν.


Vyznání víry (Apoštolské)

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.


Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.


Vzývání Ducha Svatého

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
K: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno
L: a obnovíš tvář země.
K: Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.


Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.


Za zemřelé

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji.
Amen.Za nemocné

Bože, spáso věřících, vyslyš naše prosby za naše nemocné bratry a sestry.
Mají účast na utrpení tvého Syna.
Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc.
Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich uzdravení.


Svatý Michaeli

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.


Chvála Nejsvětější Trojice

Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.

Za lásku k bližním

Pomoz mi, pane, abych byl laskavý a dobrý za všech okolností,
i když zažiji zklamání, když jsou druzí ke mně bezohlední,
když se dočkám neupřímnosti u těch, kterým jsem důvěřoval,
když mě opouštějí ti, na které jsem spoléhal.
Nauč mě, abych nemyslel jen na sebe, ale abych usiloval také o štěstí druhých.
Dej, abych uměl skrývat bolest a těžkosti svého srdce.
Nauč mě užívat utrpení k vlastnímu zdokonalení.
Ať nezatrpknu a nestane se ze mě sobec, ať nikoho nepohorším.
Doprovázej mě svou milostí, abych vytrval v dobrém.


Rodičů

Nebeský Otče, svěřil jsi nám děti, abychom je vychovávali k tvé oslavě
a pro jejich věčné štěstí.
Stvořil jsi je k svému obrazu a křtem jsi je přijal za své.
Jsou to tvoje děti a mají tvými zůstat.
Jsou to zároveň i naše děti, po nás zdědily své vlohy a sklony.
Prosíme, pane, žehnej jim.
Ochraňuj je v nebezpečích života a v pokušeních.
Uchovej jim pravou víru.
Dej jim dobré kamarády a upřímné přátele.
Osvěť je při volbě povolání,
aby tě mohly oslavit spoluprací na tvém stvořitelském díle.
Nám pak, nebeský Otče, pomoz, abychom je vedli k tobě s cílevědomou důsledností
a se srdečnou dobrotou.
Dej nám, abychom se na nich dočkali radosti.
Kéž ti můžeme jednou říci: Zde jsou děti, které jsi nám svěřil.
Svatá Maria, Matko Boží, ujmi se našich dětí.
Vždyť jsi také jejich matka.
Buď jim, Královno andělů, spolu s jejich anděly strážnými, stálou ochránkyní
a veď je po cestách života do království věčného radování,
kde se i my s nimi toužíme shledat znovu a navždycky.


Dětí za rodiče

Dobrý Otče, odplať rodičům jejich oběti a starosti.
Dej jim zdraví a ochraňuj je.
Mně dej, abych jim dělal(a) radost.Manželů

Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení,
vzájemně si pomáhali a radovali se ze své lásky.
Prosíme tě tedy, ať spolu opravdu žijeme v lásce,
v trpělivosti a pokoji a zachováme si věrnost.
Posiluj nás, abychom své děti vychovali ve víře a v kázni
a aby jim byl náš manželský vztah dobrým příkladem pro život.
Pomáhej nám snášet trpělivě nesnáze života.
Žehnej našim úmyslům a pracím.
Pomáhej nám, ať ve všem dobrém i zlém stojíme při sobě
a spolu kráčíme cestou k nebi.