Jdi na obsah Jdi na menu

Matka ustavičné pomoci

Obrazek

Matka ustavičné pomoci


OBSAH


Matka ustavičné pomoci

Původ a dějiny obrazu

O čem nám obraz říká

Jak uctívat Matku ustavičné pomoci

Pobožnost ustavičné novény

Novéna

Soukromá novéna k Matce ustavičné pomoci

Litanie k Matce ustavičné pomoci

Modlitba člověka, který upadl do těžkého hříchu

Modlitba za obrácení hříšníka

Modlitba za rodinu

Modlitba za děti

Modlitba svatého Alfonse

Modlitba při volbě povolání

modlitba nemocného

Modlitba za nemocného

Modlitba pracujícího křesťana

Modlitba za čistotu srdce

K nebesům dnes záleť píseň (SKS 522)

 

Původ a dějiny obrazu

Je mnoho posvátných obrazů naší nebeské Matky, ale určitě žádný z nich není ve světě takový známý a oblíbený jako obraz Matky ustavičné pomoci. Je to vlastně ikona - tak nazývá východní církev své modlitební obrazy. Tento obraz namaloval pravděpodobně v 15. století mnich pocházející z ostrova Kréta. Obraz se za neznámých okolností dostal do Říma, kde byl uctíván do konce 18. století v dnes již neexistujícím kostele sv. Matouše. Pak se obraz více ráz přemisťoval, a tak upadl do zapomnění.

Matka ustavičné pomoci však nedopustila, aby její památka načisto zanikla. Díky prozřetelným shodě okolností obraz roce 1866 papež Pius IX. odevzdal do péče redemptoristou, kteří se několik let předtím usadili v Římě v kostele sv. Alfonse, který stojí pravděpodobně na místě původního kostela sv. Matouše. Zde je originál obrazu umístěný dodnes. Dostali ho do péče misionáři, synové sv. Alfonse, který si velmi uctíval Matku Boží a své kněze zavázal, aby úctu Panny Marie šířily po celém světě. obraz

Matky ustavičné pomoci a s ním i úcta k Matce Boží se skutečně rychle rozšířily. Z obrazu vzniklo kolem 10 000 autentických kopií a miliony malých tištěných obrázků.

Kolem obrazu Matky ustavičné pomoci se rozvinuly různé formy mariánských pobožností. Zvláště je třeba zmínit ustavičnou novénu, která se ze Saint Louis v USA rozšířila do mnoha zemí světa. V Manile (Filipíny) se na ní účastní každou středu do 120 000 věřících, v Singapuru každou sobotu kolem 20 000 lidí. Mnoho lidí, zejména mladých, přes tyto "Novéna" nachází víru.

V souvislosti s rozvojem úcty k Matce ustavičné pomoci povstalo mnoho náboženských sdružení, 28 řeholních společenství a různých apoštolských institucí.

Na Slovensku zaváděly úctu k Matce ustavičné pomoci patří redemptoristé zvláště prostřednictvím lidových misí. I když byla činnost řehole na čtyřicet let násilně přerušena, úcta k Matce ustavičné pomoci v slovenském národě nezanikla. Její obraz je v mnoha domech; v mnoha kostelech vidět, jak se lidé před tímto obrazem modlí. Mimořádné úctě se obraz těší u věřících východního obřadu, kde také požehnaně působili a znovu působí redemptoristé.


O čem nám obraz říká

Originál je namalovaný na desce pravděpodobně z cedrového dřeva rozměrů 52 x 40 centimetrů.

Je na něm zobrazena Boží Matka, která pravou rukou ukazuje na Dítě Ježíše - On je Vykupitel člověka. Tajemné řecká písmena při hlavách svatých osob naznačují, že je zde znázorněno druhé zvěstování. Archandělé Michal a Gabriel ukazují Božskému Dítěti (obličej prozrazuje již zralého chlapce), což ho čeká, až vyroste, a oznamují svaté Panně: "Budeš Matkou bolestnou". Dítě, jakoby před chvílí odvracujíce tvář od kopí a houby, vidí přicházet archanděla Gabriela s křížem. Z lidského strachu před vizí budoucího utrpení Ježíš hledá pomoc u své Matky. Přivine se k ní, až se mu uvolní sandálky a chytá se její pravé ruky.

Matka, cítící se Synem, dívá před sebe, dívá na všechny lidi, kteří jdou za Ježíšem a nesou svůj kříž. Z Produchovnělý a slušné tváře Madony lze vyčíst hluboký smutek, utrpení, ale i obětavou lásku. Je to tvář Matky

Vykupitele, která má v péči své Dítě i každého člověka.

Na ikonách vyprávějí i barvy a různé symboly. Obraz má zlaté pozadí, což znamená stálost, nezaměnitelnosti nebe, případně Ducha Svatého. Červená barva šatů Ženy je symbol lásky a plášť modré barvy je znamením víry. Žena je celá zahalena vírou; je tou, která ke všem Božím plánům vyslovuje svůj souhlas víry.

Dítě má zelené šaty, což v řeči barev znamená božství. Hnědý plášť odkazuje na spojitost se zemí - Ježíš je Bohočlověk. On, Bůh, přijal přirozenost člověka.

Uvolněný sandálky může znázorňovat důstojnost Marie, která byla "hodna zavazovat mu řemínky na obuvi".

Písmena nad postavami jsou iniciály jmen - nahoru Matky Boží a dolů Ježíše Krista.

Korunky na jejich hlavách jsou pozdějším dodatkem.

Celou výřečnost obrazu bychom mohli shrnout takto: Matka pro Něho a Matka pro nás. On, člověk s obavou tak jako my. Programem jeho života bylo plnit Otcovu vůli, a to navzdory všem úskalím lidského života. Ona je Matkou - útočištěm s pohledem k nám a pro nás. Matka ustavičné pomoci, matka s pevnou rukou, které se vždy můžeme chytit.


Jak uctívat Matku ustavičné pomoci

Je třeba si uvědomit, že v různých obrazech i sochách uctíváme tutéž osobu - Matku Ježíše Krista, o níž nám II. vatikánský koncil říká toto: "Marii se dostalo té nejvyšší úkoly a hodnosti být Matkou Božího Syna a proto i milovanou dcerou Otce a svatyně Ducha svatého ... Je však zároveň v potomstvu Adamově spojena se všemi lidmi, co mají být spaseni ...

Proto se také uctívá jako vynikající a zcela jedinečný úd církve a katolická církev, poučená Duchem svatým, její prokazuje dětinskou oddanost a lásku jako vrelomilovanej Matce ...

A věřící ať pamatují, že opravdová zbožnost nespočívá v jalových a nestálých citech, ale vychází z pravé víry, která nás přivádí k uznání vznešenosti Boží Rodičky a pobízí nás k synovské lásce vůči naší Matce pokud následování její ctností. "(Srov. LG 53, 67)

"Mariino mateřství v řádu milosti trvá neustále od té doby, co dala při zvěstování svůj věrný souhlas, ve kterém neochvějně setrvala pod křížem, dokud se věčného dovršení spásy všech vyvolených. Neboť ani po svém nanebevzetí nepřestala v tomto blahodárném poslání, ale svým mnohonásobným přímluvami nadále nám získává dar věčného spasení. S mateřskou láskou se stará o bratry a sestry svého Syna, co ještě putují a nacházejí se v různých nebezpečích a nesnázích, dokud se nedostanou do blažené vlasti. Proto se Panna Maria uctívá v církvi jako přímluvkyně, Ochránkyně, Pomocnice a Prostřednice. "(LG 62)

Z těchto pokynů má vycházet celá naše mariánská úcta, a tedy i úcta k Matce ustavičné pomoci. Nehledáme u ní jen splnění našich časných potřeb, ale chceme se připodobnit Marii ve víře a lásce, toužíme po daru spasení pro sebe i pro jiné. K tomu ať nám poslouží následující pobožnosti a modlitby.


Pobožnost ustavičné novény

Je to veřejná pobožnost v určitý den v týdnu před milostivým obrazem Matky ustavičné pomoci. Tato úcta se koná přes devět týdnů a nazývá se ustavičná, neboť po ukončení novény se hned začíná další.

Bůh touží lidem pomáhat, vždyť Ježíš nás ujistil: "Proste a dostanete!" (Mt 7,7) Protože Bůh chtěl, aby rozdávateľkou všech milostí byla Matka Spasitele, utíkáme se k Matce ustavičné pomoci s velkou důvěrou ve velké nouzi.

Věřících lze vyzvat, aby své prosby a poděkování vložili do připravené schránky a přednést je pak při pobožnostech. Prosíme tehdy jeden za druhého, čímž roste naše vzájemná láska.

Čím větší bude naše důvěra, tím spíše bude vyslyšena naše modlitba. Pro posílení důvěry v dobrotu nebeské Matky možná se modlit i soukromou novénu, kterou zde také uvádíme.

Důležité však je, abychom se během novény očistili od hříchů ve svátosti smíření a přistupovali k svatému přijímání.

Novéna

1. Píseň - K nebesům dnes záleť píseň (1. sloka).

K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

V: Amen.

K: Dovol nám chlubit tě, Maria, Matko ustavičné pomoci.

V: A vypros nám u Syna potřebné milosti.

K: Nebeská Matka, s velkou důvěrou dnes přicházím před tvůj svatý obraz prosit o tvou pomoc. Nespoléhám se na své zásluhy a dobré skutky, ale jedině na nekonečné zásluhy Pána Ježíše a na tvou s ničím nesrovnatelnou mateřskou lásku. Ty, Matka, si dívala na rány našeho Vykupitele a na jeho drahocennou krev za nás vylévala. Tvůj umírající Syn dal nám za Matku tebe. Zda nejsi tedy pro nás "Ustavičnou pomocnicí", jak si tě ctíme při tomto obraze? Matka ustavičné pomoci, vroucně Tě proto prosím pro bolesti a smrt tvého Božského Syna, pro nevyslovitelné utrpení tvého srdce, vypros mi u Syna tu milost, po níž nyní tak velmi toužím a kterou nutně potřebuji ... (chvilka ticha)

Matko, ty víš, jak nám touží dát Ježíš, náš Spasitel, všechno ovoce vykoupení. Matka, ty víš, že tyto poklady byly vloženy do tvých rukou, abys nám je rozdělovala. S důvěrou proto od tebe očekávám, Matko moje nejmilejší, že mě i teď vyslýchaje a já s radostí budu oslavovat tvé milosrdenství po celou věčnost. Amen.

2. Píseň (2. sloka)

3. Katecheze, homilie promluva (do 7 minut)

4. Modlitby díků:

K: Nejdražší Matko, chceme ti poděkovat za nesčetné milosti, které nám vyprošuje. S radostným srdcem voláme: Děkujeme ti, Matko ustavičné pomoci!

V: Děkujeme ti, Matko ustavičné pomoci!

a) poděkování věřících ze schránky

b) společné poděkování:

- Za ty, které si uzdravila z choroby

- Za ty, kterých si potěšila v trápení

- Za ty, které si osvobodila od zoufalství

- Za ty, kterým si pomohla v pochybnostech

- Za vysvobozených z moci hříchu

- Za tvůj mateřský soucit a lásku

- Za tvou nesrovnatelnou dobrotu

- Za všechny milosti, které jsi nám vyprosila. 5. prosebně modlitby:

K: Neodvracej, Matka, svůj zrak od našich proseb, ale pomoz nám v nouzi, když voláme:

Prosíme tě, Matko ustavičné pomoci!

V: Prosíme tě, Matko ustavičné pomoci!

a) prosby ze schránky

b) společné prosby:

- Pomoz nemocným

- Potěš zarmoucené

- Buď matkou sirotkům a opuštěným

- Pomoz tím, co trpí nouzi

- Přiveď bloudící na správnou cestu

- Vyveď z osidel Satana těch, které trápí pokušení

- Posílit v dobrém těch, co jsou v nebezpečí hříchu

- Vypros hříšníkům opravdovou lítost a milost dobré zpovědi

- Přiveď do věčné radosti všech tvých zesnulých ctitele

- Vyslyš naše prosby.

6. Píseň (3. sloka)

7. Zasvěcujícím modlitba k Matce ustavičné pomoci:

Nejsvětější Panna Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat.

Vroucně tě prosím, přijmi i mě mezi své služebníky a služebnice. Zasvěcuji ti svůj rozum, abych stále pamatoval na lásku, které si hodná; zasvěcuji ti své srdce, abych po Bohu nejvíce miloval tebe.

Vznešená Královna, chci ti věrně sloužit: skryj mě pod svůj ochranný plášť, pomáhej mi ve všech potřebách těla i duše, ale zejména v těžké hodině smrti.

O, Matko ustavičné pomoci, vím, že mě miluješ víc než já miluji sebe. Buď proto mou Matkou a paní! Vládní a rozhoduj nade mnou a nad vším, co mám! Nalož se mnou a se vším, co je moje, jak se ti líbí!

O, Matko moje, vypros mi požehnání u Boha. Přimlouvej se za mě ve chvílích mé lidské slabosti, abych ti zachoval věrnost a jednou tě ​​v nebi navěky chválil, miloval a děkoval ti. Amen.

8. Modlitba za potřeby církve, sv. otce:

Otče náš..., Zdrávas..., Sláva Otci...

9. Umělecká část (písně, recitace, scénky ...)

10. Příležitostné modlitby - z příručky.

11. Píseň na závěr a odchod kněze.Soukromá novéna k Matce ustavičné pomoci

Novéna je jedním z největších prostředků na získání velkých milostí a slyšení ve všech potřebách. Panna Maria má zvláštní zálibu v těchto pobožnostech a odměňuje jejich zvláštními milostmi. Novéna se modlí v kostele nebo doma před obrazem Matky ustavičné pomoci.

první den

Matka ustavičné pomoci, jsem šťastný, že mohu pokleknout k tvým nohám a zahledět se na tvůj krásný obraz. Pohled na něj mi vlévá něžnou důvěru dítěte. V tvém náručí vidím Dítě Ježíše, mého Vykupitele a mého Boha, všemohoucího a svrchovaného Pána nad životem a smrtí, jediného rozdávateľa každého dobra a všech milostí. Ty jsi jeho

Matka. Jak Matka máš právo orodovat za mě a tvůj přímluvu nikdy nezklame. Dítě v tvém náručí ti ještě nikdy neodmítlo prosbu.

Proto i já, Matka mého Ježíše, jmenuji k tobě, aby ses za mě promluvila. S celou důvěrou, které jsem schopen, začínám tuto novénu a doufám, že mi vyprosíš milost.

(Zde řekni své Matce, co tě trápí.)

Pevně ​​věřím, že se za mě přimluvit u svého Syna.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

druhý den

Matka ustavičné pomoci, ve chvějící se Dítěti, které přivine na své srdce, vidíš nejen Božího a svého Syna, ale vidíš v něm všechny lidi, kteří se stali tvými dětmi tehdy, když si souhlasila s Boží vůlí. Nikdy nezapomenu na otřesnou scénu Ježíšovy smrti na Kalvárii, při které tě nám Ježíš dal za Matku. Jak se Ježíš při pohledu na kříž vrhá do tvého náručí, tak se smí každá duše v bolesti a bezútěšnosti obracet na tebe. Proto i já dnes přicházím k tobě ve svém soužení a u tebe hledám pomoc a ochranu.

Má Matka, s dětskou prostotou padám k tvým nohám a chci ti říct, jak moc tě miluji a jaký jsem šťastný, že mohu být tvým dítětem. S důvěrou jdu k tobě ve své bolesti a ve svém smutku ... Ty o nich víš ... Pomoz mi!

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

třetí den

Matka ustavičné pomoci, znovu říkám: Jsem šťastný, že mohu hledět na tvůj krásný obraz, který mi neodbytně hovoří o tvé moci a velikosti. Drahá Matka, vidím na něm řeckými písmeny napsáno tvé vznešené jméno - Matka Boží. Vidím archanděla Gabriela, nebeského posla, který tě pozdravil jako milostiplnou. Vidím i archanděla Michala, který nám připomíná, že si Pano všech nebeských zástupů. Ve své dlani držíš ruce Krále králů. To vše mi říká, že si požehnaná mezi ženami, že si nejkrásnější ozdoba tvorstva, že ty jediná jsi byla hodna stát se Matkou vtěleného Božího Syna. Si neposkvrněná, celá svatá. Si zázračné dílo Nejvyššího, si hlubina vší dokonalosti. Buď pozdravena, Královna nebe i země!

Podivuhodná Matka! S radostným srdcem chci hlásat tvou velikost a svatost. Přestože si povýšena nad všechny jiné stvoření, přece se nebojím přijít k tobě, vždyť Bůh tě udělal takovou velkou právě proto, abys nám pomáhala v našich bídě. Ty, pokorná, se těšíš ze své moci, neboť nám vždy můžeš pomáhat.

S nikým nesrovnatelná Matka, svou všeo- Mohuč prosbou mi vyžádej milost, kterou potřebuji.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

čtvrtý den

Matka ustavičné pomoci, tvůj milý obraz vlévá útěchu do smutných dnů našeho vyhnanství na této zemi. Jevíš se nám jako štěp, na kterém v obdivuhodné kráse vypučel nejvznešenější květ Ježíš. Jak Dítě na tvé ruce, podobný nám ve všem kromě hříchu, si získává lásku našich srdcí.

Na čele se ti skví zářivá hvězda. A jestli nejsi Ranní hvězda, která nám zvěstovala, že Přichází den našeho vykoupení a spásy a slibuje v krásném nebi den, po kterém už nikdy nepřijde noc? Nejsi Mořská hvězda, která iv nejhrůznějších bouřích stále vysílá paprsek naděje do lidského srdce?

Lásky nejvhodnější použití Matka, ty nám usnadňují jho povinností a břemeno Ježíše Krista nám děláš příjemným! Už jen myšlenka na tebe naplňuje mi srdce radostí. Tvé sladké jméno vlévá klid do mé utrápené duše. Dovol, abych ti den co den opakoval: Lásky nejvhodnější použití Matka, miluji tě! Přes tebe a s tebou miluji tvého Božského Syna. Naděje moje, splň mou prosbu!

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

pátý den

Matka ustavičné pomoci, když se dívám na tvůj úctyhodný obraz, uvědomuji si, že se právem nazýváš Matkou bolestnou. Dítě v tvém náručí se chvěje při pohledu na nástroje umučení, které před jeho očima drží andělé. Už nyní prožíváš Ježíšovu bolestivou smrt na kříži, která jednou ukončí jeho pozemský život. Se svým Synem Ježíšem si prožívala trpké duševní bolesti. A tento meč bolesti pronikal tvé milující mateřské srdce v každém okamžiku tvého života. Si opravdu Matka bolestná, si Pomocnice ve výkupném díle. A proto i tvá moc je tak velká a tvůj přímluvu u Boha takový rozhodující.

Viz, Matka, soucítit s tebou a s tvým Synem Ježíšem, tím více, protože i moje hříchy přibíjeli Ježíše na kříž a trýznily tvé mateřské srdce.

Matka, pro tvé bolesti tě prosím, dej mi upřímnou lítost nad mými hříchy a sílu, abych už nehřešil. Nezapomeň ani na prosbu, kterou ti přednáším v této devítidenní pobožnosti, a vyslyš mě.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

šestý den

Matka ustavičné pomoci, tvůj obraz mi mluví o tvé velké bolesti. Kdo více trpěl jako ty? Proto máš pochopení pro naše utrpení. Čtu to v tvých dojemných očích, které se dívají spíše na nás než na Dítě Ježíše. Jsme přece tvoje ubohé děti. Jak je dobře duši, když ve svém kříži a bolesti najde soucitné srdce! Tvé mateřské srdce trpí s každým člověkem.

Soucitná Matka, vyslyš mé volání, když tě prosím ve své lidské bídě a nouzi. Neopouštěj své dítě! Dej mému utrápený srdci sladkou naději a vypros mi milost, o kterou tě ​​naléhavě prosím.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci.

sedmý den

Matka ustavičné pomoci, ty jsi Boží pokladní. Všechny milosti jdou přes tvé mateřské ruce. Proto jdeme k tobě ve svých trápeních. A ty nám pomáháš, protože si Ježíšova Matka, Matka Bolestná a naše Matka. Jako Ježíšova Matka si taková blízká Božímu Srdci, že ti nemůže odepřít žádnou prosbu. Jak bolestná Matka si spolupracovnice na díle spásy. Z tohoto pokladu můžeš rozdávat plnými hrstmi. Jak naše Matka si vzala na sebe povinnost pomáhat nám.

Proto s celou důvěrou jdu k tobě ve všech svých záležitostech. Kdo tě zavolá, může si být jistý, že ho zachráníš. Vypros mi milost, abych ti věrně sloužil. Pak moje spása bude jistá, neboť Bůh neopustí duši, která se ti zasvětila! Dej mi také milost, o kterou tě ​​prosím v této devítidenní pobožnosti. Doufám, že ji z tvé dobroty dostanu.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

osmý den

Matka ustavičné pomoci, duši mi trápí úzkost, když si připomínám svou hříšnost. Neodvážil bych se obrátit na tebe, kdyby mi tvůj milý obraz neříkal: "Buď dobré mysli, moje dítě! Jsem přece Matka milosrdenství, vždy ochotná zahojit tvé rány. U mě vždycky najdeš pomoc! "

Spoléhám na tebe, Maria, na tvou lásku a dobrotu. Maria, nedívej na mé hříchy. Ať v tobě vždy najdu ochranu, útěchu a pomoc. Vyžádej mi milost, o kterou prosím!

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...

devátý den

Matka ustavičné pomoci, končím svou devítidenní pobožnost. Den co den si mě vídala před svým obrazem, denně si poslouchala mé volání. Ještě jednou ti přednáším prosbu o pomoc, naléhavě a s velkou důvěrou. Jsem si jistý, že mě vyslyšíš. Vyprosíš mi milost, o kterou prosím, nebo ještě větší. Tím jsem si jistý. Vzpomeň si na svého Syna, vzpomeň si na svou milosrdnou lásku, vzpomeň si na své jméno - Matka ustavičné pomoci!

Tento název, který sis sama vyvolila, nám dává právo postěžovat ti každou bolest a vlévá nám důvěru, že nás vyslyšíš. Nuže tedy, svatá Panna, věrná Matka, buď se mnou ve všech bídě, ve všech nebezpečích, ve všech bolestech a vždy mi vyprosuj potřebné milosti ...

Drahá Matka, moje důvěra je tak velká, že už teď ti děkuji, že si vyslechla mou prosbu. Díky ti za všechny milosti, které jsi mi v životě darovala, i které v budoucnu dostanu z tvé nevyčerpatelné lásky a dobroty. Chci ti děkovat do posledního dechu a ve věčnosti tě budu milovat, chválit a oslavovat. Amen.

Otče náš ... Zdrávas Maria ... Sláva Otci ...


Litanie k Matce ustavičné pomoci

(Jen pro soukromou potřebu)

Pane, smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Kriste, vyslyšel nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi. Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.

Duchu svatý, Bože, smiluj se nad námi. Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás. Svatá Boží Rodička, svatá Panna panen,

Svatá Panna, bez poskvrny hříchu počatá, Matko ustavičné pomoci, My hříšníci voláme k tobě, Maria, pomoz nám.

Abychom celým srdcem milovali Boha, nejvyšší dobro,

Abychom se ve všem připodobňovali Ježíši,

Abychom tebe, nejsvětější Panna, vroucně ctili a milovali,

Abychom celou duší nenáviděli hřích jako jediné zlo,

Abychom často mysleli na poslední věci člověka,

Abychom často a hodně přijímali svaté svátosti,

Abychom se za každou cenu vyhýbali blízké příležitosti ke hříchu, abychom ani jediný den nevynechal modlitbu,

Abychom se modlili zejména v pokušeních, abychom velkorysé odpouštěli nepřátelům a všem lidem přáli pouze dobro, abychom ze dne na den neodkládali obrácení,

Abychom se snažili vymýtit špatné návyky, abychom žili a zemřeli v milosti a v přátelství s Bohem,

Ve všech potřebách duše a těla,

V nemoci a bolestech,

V chudobě a nouzi,

V pronásledování a opuštěnosti,

V zármutku a soužení,

V dobách války a nakažlivých chorob, Při útocích pekelných duchů,

V pokušeních zrádného světa,

V boji proti zlým náklonnostem,

V pokušení proti svaté čistotě,

V každém nebezpečí pádu do hříchu, Když se přiblíží konec našeho pozemského putování,

Když budeme připoutáni k smrtelnému lůžku, když nás myšlenka na blízký odchod ze světa bude naplňovat hrůzou,

Když nás v rozhodující hodině budou zlí duchové pokoušet k zoufalství, když nám kněz bude udělovat poslední rozhřešení a pomazání nemocných, když příbuzní a přátelé obklopí naše smrtelné lůžko as pláčem se budou za nás modlit, když nám zrak zhasne a srdce přestane bít, když svou duši budeme předávat do Božích rukou,

Když bude nad námi vynášen poslední rozsudek,

Když budeme trpět v očistcových mukách a toužit po vidění Boha, Beránek Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Kriste, vyslyšel nás.

Kriste, vyslyš nás.

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko. Abychom se stali hodni zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, ty jsi chtěl, aby nám Matka tvého jedno- rozeného Syna ustavičně pomáhala na pozemské pouti. Daruj nám milost, abychom ji s důvěrou vzývali ve všech tělesných a duševních potřebách, abychom pod její ochranou a na její přímluvu mohly jednou v nebi spatřit tvou vznešenost a slávu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba člověka, který upadl do těžkého hříchu

Drahá Matka ustavičné pomoci, co jsem to udělal - já ubožák! Znovu jsem ve své duši ukřižoval Ježíše, tvého Božského Syna!

Mám podlehnout zoufalství? Mohu po takovém strašném činu dosáhnout odpuštění? O Maria, volají tě Matkou ustavičné pomoci, a nikdy nebylo slyšet, že by ses zřekla ubohého hříšníka, který se utíká k tobě. Proto i Já s celou důvěrou padám k tvým nohám a z hloubky své hříšnosti volám: Matka milosrdenství, smiluj se nade mnou, vypros mi odpuštění od svého Božského Syna. Vím, že Ježíš je Bůh milosrdný, že nechce smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Zhřešil jsem a v této chvíli se neosmeľujem zvednout k němu své smutné oči. Mocná nebeská Královna, buď tedy ty mou přímluvkyně u Ježíše, svého Syna, a vypros mi odpuštění hříchů. Moje nejmilejší Matka, mohl bych snad ještě déle žít v tomto nešťastném stavu, odloučen od Boha, nejvyššího dobra, nespokojený a nešťastný, ve stálém nebezpečí zatracení? Ne, ne, nejsvětější Panna! Jakmile budu moci, přistoupím k svátosti smíření, abych znovu žil jako Boží dítě. Nejsvětější Boží Matka, ty mi v tom musíš pomoci, protože pouze s tvým přispěním mohu dostat milost provést si dobrou svatou zpověď a upřímně se obrátit. Vzpomeň si, nejlaskavější Panna, že si útočiště hříšníků! Proto mě neopouštěj v mé žalostné bídě a vypros mi milost, abych co nejdříve obnovil přátelství se svým dobrým Bohem. Amen.

(Vzbuď si dokonalou lítost!)

Modlitba za obrácení hříšníka

Matka ustavičné pomoci, ty nejlepší znáš úžasnou cenu duše. Víš, že každá duše je vykoupena krví tvého Božského Syna. Proto neodmítneš mou prosbu za obrácení ubohého hříšníka. Matka milosrdenství, ty víš o jeho bídě, o jeho připadne životě. Nezapomínej, že si útočiště hříšníků! Bůh ti dal moc obrátit i najzatvrdilejšieho hříšníka. Moje úpěnlivé prosby zůstávají v jeho srdci bez ozvěny. Pokud ty, dobrotivá Panna, nepomůžeš, bude padat hlouběji a hlouběji do propasti. Vypros mu účinnou milost, která jím zatřese a přivede k Bohu. A kdyby bylo třeba, pošli mu i nějaké soužení, aby vstoupil do sebe, zamyslel se nad sebou a učinil konec žalostné cestě bez Boha a proti Bohu. Nejlaskavější přímluvkyně, už si obrátila mnoho hříšníků na úpěnlivé prosby jejich příbuzných a přátel. Ať tě pohne i moje modlitba. Obrať "mého" hříšníka! Maria, pomoz! Prosím tě o to každou žilkami mého srdce. Matka milosrdenství, pomoz! Amen.

Modlitba za rodinu

Drahá Matka ustavičné pomoci, tobě svěřuji tělesné a duševní zdraví své rodiny. Víš dobře, jaké nesčetné nebezpečí hrozí tělu a duši těch, co jsou mi velmi drazí. Zkažený svět je před mýma očima svádí a chce je přivést do zkázy. Matka, prosím tě, upevni jejich víru, chraň je proti zlu. Dej, ať Boží přikázání jsou jejich životní směrnicí, ať ve víře nacházejí útěchu v utrpení a životních trápeních.

Maria, moje milá Matka, nepochybuji, že je budeš mateřsky ochraňovat, že budeš bdít nad mou rodinou. Všem nám vypros milost, abychom nikdy nezapomněli utíkat se pod tvou ochranu. Pak nikdo z mých milých nezahyne a všichni se budeme moci dívat za oponu našeho pozemského putování a za ní jednou uvidíme tebe, naši milovanou Matku.

Modlitba za děti

Svatá Panna, naše drahá Matka ustavičné pomoci, pro tvou něžnou lásku k Ježíši vezmi pod svou ochranu malé děti, které Bůh tak velmi miluje.

Neprosím však jen o jejich tělesné zdraví, ale doporučuji ti i jejich čisté, neposkvrněné duše. Chraň je před špatnými přáteli, před vlivem špatného prostředí, ať si zachovají nevinné, neposkvrněné srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svoji nesmírnou zodpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba obětovat, který vyžaduje spoustu námahy a lásky. Konečně tě, drahá Matka ustavičné pomoci, prosím, aby tato dítka vešli jednou do krásného nebe jako andělé.

Modlitba svatého Alfonse

Maria, nejsvětější a neposkvrněná Panna a moje Matka, ty jsi Matka mého Pána, Královna světa, přímluvkyně, Naděje a Útočiště hříšníků. Proto se k tobě utíkám - já chudák a největší hříšník. S něžnou úctou se vinu k tobě, moje vznešená Královna, a děkuji ti za všechny dobrodiní, kterými mě zahrnuješ, ale zejména za to, že si mě zachránila před peklem, které jsem si tolikrát zasloužil. Miluji tě, lásky nejvhodnější použití Paní, a z lásky k tobě slibuji, že ti vždy budu sloužit a ze všech sil se vynasnažím, aby ti i druzí sloužili. Po Bohu si moje jediná naděje a proto pevně doufám, že budeš za mě orodovat, abych si spasil duši. Matka milosrdenství, přijmi mne za svého služebníka a vezmi mě pod svůj mateřský plášť. Ty vždy dostaneš od Boha všechno, o co ho prosíš.

Osvoboď mě tedy od všech pokušení, nebo mi alespoň vypros sílu, abych je s tvou pomocí přemohl. Věřím, že mi vyprosíš opravdovou lásku k Ježíši Kristu a že v této lásce jednou umřu.

Matko, pro tvou lásku k Bohu tě prosím, pomáhej mi v nesnázích tohoto života. Ne- opusť mě, dokud mě neuvidíš v nebi mezi blaženými. Tam ti budu děkovat a věčně oslavovat tvé milosrdenství. Amen.

Modlitba při volbě povolání

Matka ustavičné pomoci, potřebuji tvou pomoc. V pozemském životě chci sloužit tvému ​​Synu Ježíši, neboť vše, co jsem a co mám, mám od něj. Všechny mé tělesné i duševní schopnosti chci tedy směřovat k němu, abych si zasloužil nebe.

Drahá Matka, v jakém povolání mám sloužit Bohu? Matko, já to nevím, ale ty to víš. Proto se ve své bezradnosti obracím na tebe. Osviť mi rozum, abych poznal Boží vůli. Bylo by pro mě neštěstím, kdybych se chtěl rozhodovat bez tebe a bez Ježíše. Nechci si volit povolání jen pro pozemské výhody, ani proto, abych mohl uspokojovat své vášně. To by mi bylo osudné, protože bych mohl ztratit své věčné štěstí.

S celou vážností chci zkoumat, jaký plán má se mnou Bůh, kde mě chce mít On. Matko, pomáhej mi znát jeho nejsvětější vůli.

Ptám se sám sebe: Čím bych chtěl být, když budu stát před branou věčnosti? Jak bych se chtěl představit Ježíši?

Volá mě Bůh, abych se mu zcela zasvětil ve svatém kněžství nebo v řeholní rodině? Abych mu sloužil ve svatém manželství? Nebo jako řádová sestra, která se zcela věnuje skutkům milosrdenství v nemocnici a nahrazuje trpícím bratřím a sestrám jejich pozemskou matku a slouží v nich trpícímu Ježíši?

Kam mě volá Ježíš? Má drahá Matka, ukaž mi správnou cestu! A když ji poznám, dej mi sílu, abych po ní šel v tvém duchu, abych důsledně splňoval Boží vůli, přijímal na sebe kříž a vytrvale přemáhal všechny překážky!

Matko, dej, aby se i vůle mých rodičů shodovala s Boží vůlí.

A když se budu muset od nich odloučit, ty jim nahrádzaj mě. Tobě, Matka, jejich doporučuji, ty jejich potešuj!

Vyslyš mne, moje drahá Matka! Pak se budu smět klidně dívat do své časné i věčné budoucnosti a očekávat, že tě budu v nebi věčně milovat. Milovat tebe a Ježíše, tvého Božského Syna. Amen.

Modlitba nemocného

Drahá Matka ustavičné pomoci, trpím, už dlouho mě sužuje bolest. A když mi slábne tělo, slábne i duch. Někdy už ztrácím i sílu k modlitbě. Nikde nenacházím útěchu. Ani návštěva a soucit nejlepších přátel mě nevědí potěšit. Někdy se mě zmocňuje netrpělivost a smutek.

Zůstáváš mi jen ty, nejsvětější Panna. Ty jsi moje naděje. Tvé soucitné srdce smiluje nade mnou. Matko, nezapomínej na své ubohé, opuštěné dítě. Vypros mi sílu, abych trpělivě a odevzdaně přijímal z Boží ruky každou bolest, nebo, pokud to přispěje k mé spáse, vrať mi zdraví. Pokud však Bůh chce, abych dál trpěl, pokud chce, aby mě nemoc přibližovala k poslední hodině mého pozemského putování, jsem ochoten přijmout jeho vůli. Doufám, nebeská Královna, že mi vyprosíš sílu radostně přijmout každou oběť, kterou bude ode mne žádat tvůj Božský Syn. Dobrotivá Matka ustavičné pomoci, vypros mi ztracené zdraví nebo milost, abych dál trpělivě snášel nemoc z lásky k Bohu. Amen.

Modlitba za nemocného

Matka ustavičné pomoci, tvůj Božský Syn, jehož držíš na rukou, ti neodmítne žádnou prosbu. Odporúčaj mu tedy nemocného, ​​za kterého nyní prosím na kolenou před tvým obrazem. Matka, řekni jen slovo svému Synu - a nemocný uzdraví. Prosím tě, nezamietni mou žádost. Nemocní mají přece mimořádný nárok na tvůj něžný soucit. Proto popros svého Syna, aby vrátil zdraví našemu velmi drahému nemocnému. Matka, přijmi mou úpěnlivou prosbu! Ale kdyby Boží vůle byla jiná, prosím tě, nejsvětější Matka, vypros nemocnému dokonalou odevzdanost do svaté Boží vůle. Posilňuj ho v bolestech, vlej mu do duše trpělivost a důvěru v Boha. Ať nepodlehne malomyslnosti a zoufalství. Stůj při něm zejména tehdy, když se bude pobírat z tohoto světa do věčnosti. Ukaž i teď, že si Matkou ustavičné pomoci, a zasaď se ubohého nemocného. Ty můžeš pomoci, protože si Panna mocná. Chceš pomoci, protože si Panna dobrotivá. Musíš pomoci, protože si Panna věrná. A ty pomůžeš, protože si Matka milosrdná. Amen.

Modlitba pracujícího křesťana

O Maria, pokorná služebnice Páně! Ve svém pozemském životě si poznala, co je to chudoba. Víš, kolik námahy a starostí nás stojí každodenní chléb. Sláva, kterou nyní požíval, ti nedá zapomínat na rozličnou bídu pracujícího člověka. Naopak se zálibou se díváš na nás a ochotně nám přicházíš na pomoc. Matka vždy ochotná pomoci, žehnej naši práci, abychom čestně vydělaný chléb mohli požívat spokojeně a v klidu. Matka, neprosíme tě jen za pozemský chléb. Vypros nám milost, abychom si prací zasloužili i nebe. Naše místo na této zemi je malé a skromné, naše práce často těžká a ubíjející. Ale právě ona nám pomůže, když ji budeme provádět z lásky, abychom si zajistili nádherné místo v nebi. Jací šťastní budeme ve věčné vlasti, kde nám již nebudou téct slzy z očí ani stékat pot po čele, kde již nebude bolesti, kde se všechny starosti změní na štěstí a klid, kde po mnoha námahách bude naším věčným údělem blažený klid. O Maria, vypros nám tu milost! Amen.

Modlitba za čistotu srdce

Milá Matka ustavičné pomoci, podívej se na mě. Klečím u tvých nohou. Jsem tvé slabé dítě, které tě prosí o pomoc.

Mé tělo je příbytek Nejsvětější Trojice. Ježíš přece řekl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat - přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek." (Jan 14, 23) Ano, moje tělo je chrámem dobrého Boha, bývá v něm Boží Duch . Nyní chápu, proč má Ježíš tak rád ty, co si zachovávají čisté, nevinné těla, co si zachovávají Boží chrám čistý. Nyní chápu slova, která řekl Ježíš o těch, co budí pohoršení: "Pro toho, kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, by bylo lepší, kdyby mu pověsili na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny. " (Mt 18, 6) A svatý Pavel říká: "Uvědomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ... nemá dědictví v Kristově a Božím království." (Ef 5,5)

Drahá nebeská Matka, jsem ve velkém nebezpečí. Zkažený svět mě chce tisícerými osidly oloupit o mou čistotu.

Moje vlastní žádostivost mě vede do těchto vábivých pastí.

Matka, posiluj mě v tomto boji, chraň mi čistotu. Posvěcuj mé smysly, abych se žádnou myšlenkou, nečistou představou neprovinil proti Ježíši. Stvoř ve mně srdce čisté: srdce, které hoří láskou k Bohu a potlačuje všechny špatné touhy, přemáhá city, které by poškvrnili mou nevinnost.

Dej, abych bděl nad svými smysly. Chraň mi oči, abych je zavíral před každým nebezpečným pohledem a před každým nebezpečným čtením. Posiluj mě, abych neposlouchal řeči, které by mohly ve mně zanechat špatné stopy. Vzdal ode mne všechny světské zábavy, takové nebezpečné pro mou čistotu, ať se odvážně vyhýbám všem příležitostem. I kdyby mé srdce chtělo milovat příležitost ke hříchu, jako miluji své pravé oko nebo svou pravou ruku, přece chci před ní utíkat. A kdyby tento útěk bolel tak, jako by mi utínali pravou ruku, i tak chci rozbít hanebné okovy. Drahá Matka, pamatuj, že si Matkou ustavičné pomoci. Proto volám: Posiluj mě! Ustavičně mi pomáhej! V krotit mé tělo bázní před Božím trestem. Živě mi při- pomíňaj spalující pekelný oheň, který bude věčně trýznit nečisté!

Pomoz, aby nevýslovná zaslepenost v jediném okamžiku rozkoše nevrhla mou duši do věčných muk. O Maria, Naplňuj mě velkým odporem k neřesti nečistoty a zapal v mém srdci velkou lásku k ctnosti svaté čistoty. Matko, ty mě musíš vyslyšet, neboť za žádnou cenu nechci ztratit přátelství s Ježíšem, tvým Božským Synem. Ať Ježíš nachází v mém srdci vždy příjemné bydlení. A když jednou přijdu do zemí věčnosti, ať je nebe mým dědičným údělem. Jak se těším, že tam spočinu na tvém srdci, moje drahá Matka ustavičné pomoci. Amen.

K nebesům dnes záleť píseň (SKS 522)

1. K nebesům dnes záleť píseň - ta, kde

trůní Maria, - vyžaluj její svou tíseň, - potěší tě Spanilá. - A zda bylo slyšet kdy, - že by pomoci nechtěla? - Pros a slevy tvé bídy,

- Potěší tě docela. - [: Maria, ó Matička, - Krista Pána Rodička, - ustavičnou pomocí,

- Potešuj nás dnem, nocí !:]

2. Syn tvůj drahý, dřív než skonal, - když ho súžil smrtný Znoj, - k Tobě, Matko, z kříže zvolal: - "Žena, viz hle syn tvůj!" - Splňže žádost svému Synu, láskou matky ochotnou, - a od špatného chraň nás činu, - buď nám Matkou pečlivou. - Maria, atd.

3. Kolik duší zlobou pekla, - hyne v srdcích ledových, - pro které tak darmo tekla,

- Drahá krev z ran Kristových. - Zastaň svých klesly syny, - nenech jejich zahynout, -

pomoz se jim vymoci z hříchů, - rač jejich sobě přivinout! - Maria, atd.

4. Nedopouštěj aby zvyku špatného poutům jsme se poddali - a tak Krista Přemilí - znovu na kříž vydali. - Když nás tělo, ďas, svět vábí, - chraň nás, Matko, žádáme, - v povědomí, že jsme slabí, - k tobě, Matka, voláme. - Maria, atd.Překlad: Ing. Dmytro Serba, br. MBUP C.S.s.R.

 

zdroj:

MATKA USTAVIČNEJ POMOCI. Novény a modlitby. Zostavili: P. Ludovít Michalovic, C.Ss.R., P. Michal Zamkovský, C.Ss.R. Bratislava : Lúc, 1993. ISBN 80-7114-035-X. S cirkevným schválením c. 816/1991. Nihil Obstat. Mons. Vincent Malý, censor. Trnava, die 15 Maii 1991. Imprimatur. Mons. Dominicus Tóth, t. episcopus vicarius generalis. Imprimi potest. C. 71/91. Bratislava, die 20. Maii 1991 P. Ján Janok, C.Ss.R. viceprovincial.